Dec 04, 2016

சீன இராணுவத்தினரின் பனிக்குளியல் Featured

இது பனிக்காலம்


இந்த பனிக்காலத்தில் பனிக்குளியல் என்பதை நம்மால் நினைத்துப்பார்க்க முடியாது
ஆனால் வடக்கு சீனாவில் சீன இராணுவத்தில் பனிக்குளியல் என்பது கட்டாயமானது
தங்களுடைய உடலை பலமானதாக மாற்றுவதற்காக
இப்படியான பனிக்குளியலில் ஈடுபடுகின்றனர்.

sonw2 670px 4 12 16

string(1) "1"
Top